Jakie jest usytuowanie Prezesa Agencji ds Inwestycji Zagranicznych w postępowaniu administracyjnym?

W postępowaniu administracyjnym Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w stosunku do terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkiego w zakresie decyzji wydawanych przez te organy na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

Podobne wpisy