Co należy rozumieć pod pojęciem „użytkowanie wieczyste”?

Grunty stanowiące własność państwową położone w granicach administracyjnych miast i osiedli oraz grunty państwowe położone poza granicami lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub osiedla i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki (tereny państwowe), mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego, spółkom z udziałem kapitału zagranicznego i innym osobom prawnym określonym w przepisach szczególnych. W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o oddanie terenu państwowego w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z terenu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Budynki i inne urządzenia wzniesione na terenie państwowym przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste. Oddanie terenu państwowego w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat.

W przypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkownika wieczystego nie wymaga oddania terenu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie terenu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści. Umowa o przedłużeniu wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.