Co powinien obejmować wpis spółki do rejestru handlowego?

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru handlowego powinien obejmować: firmę i jej siedzibę oraz przedmiot działania spółki, wysokość kapitału zakładowego, postanowienie określające, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą ilość udziałów, imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, zaznaczenie dotyczące wkładów niepieniężnych, jeśli wspólnicy wnoszą takie wkłady, czas trwania spółki, jeśli w myśl umowy jest on ograniczony. Wpis spółki akcyjnej do rejestru handlowego winien obejmować: firmę, siedzibę i przedmiot przedsiębiorstwa, wysokość kapitału akcyjnego, ilość i wartość nominalną akcji, ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, wzmiankę, jaka część kapitału akcyjnego została wpłacona przed zarejestrowaniem, imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, zaznaczenie wkładów niepieniężnych jeżeli są one wnoszone, czas trwania spółki.