Co powinien zawierać rachunek za dokonaną sprzedaż towarów lub wykonane usługi?

Rachunek powinien być wystawiony z kopią i zawierać: 1) imiona i nazwiska (nazwy firm) sporządzonych, 2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku, 3) określenie rodzaju towarów oraz wykonanych usług i ich ceny jednostkowe, 4) ogólną sumę należności (słownie) i sposób jej obliczenia, 5) podpis wystawcy rachunku. Rachunki należy przechowywać w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystawiono rachunek.