Czy istnieje ograniczenie odnośnie liczby podmiotów przystępujących do spółek?

Nie. Liczba wspólników zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialności, jak i akcyjnej może być ustalona dowolnie, z tym, że w przypadku spółki akcyjnej założycieli powinno być co najmniej trzech.

Czy zagraniczne podmioty działające na zasadach ustawy z 1982 roku mogą połączyć się ze spółką?

Tak. Zagraniczne podmioty działające na podstawie ustawy z 1982 roku (Dz. U. Nr 13, z 1985 roku, poz. 58) mogą za zezwoleniem wnieść dotychczas prowadzone przedsiębiorstwo lub jego część, jak również rzeczy, prawa oraz środki pieniężne pochodzące z tej działalności jako wkład do spółki z udziałem podmiotów zagranicznych.

Czy spółki z ograniczoną odp. mogą przekształcić się w spółki z udziałem podmiotów zagranicznych?

Tak. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne utworzone na podstawie ustawy z 1982 roku mogą za zezwoleniem Prezesa Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych przekształcić się w spółki działające na podstawie ustawy o „joint ventures”.

Czy na obszarze Polski może nastąpić otwarcie oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku?

Tak. Otwarcie oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić, ale tylko na podstawie zezwolenia Ministra Finansów wydanego w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Banki w formie spółek akcyjnych mogą być tworzone za zgodą Rady Ministrów z zachowaniem trybu określonego w przepisach Kodeksu Handlowego o spółkach akcyjnych. Bank w formie spółki akcyjnej może tworzyć i likwidować w kraju i zagranicą oddziały i inne placówki oraz być udziałowcem (akcjonariuszem) zagranicznych banków i przedsiębiorstw. Bank taki może być utworzony również z udziałem kapitału zagranicznego.