Czy księgi handlowe prowadzone przez spółkę stanowią dowód w postępowaniu administracyjnym?

Tak. Zgodnie z art. 169 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, księgi prowadzone przez podatnika stanowią dowód w postępowaniu podatkowym, jeżeli są prowadzone rzetelnie i zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych stanowi przestępstwo podatkowe zagrożone karą grzywny na mocy art. 94 lub art. 95 ustawy skarbowej, a wadliwe ich prowadzenie jest wykroczeniem zagrożonym karą pieniężną na mocy tej ustawy.

Jakie są właściwości organów podatkowych w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych?

1) Terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego są uprawnione do zaniechania w całości lub w części ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków za każdy rok podatkowy. Dotyczy to łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, z 1980 roku, poz. 111, z późniejszymi zmianami) oraz podatków i opłat lokalnych bez ograniczenia kwot.

2) Urzędy Skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do zaniechania ustalania i poboru podatków w całości lub części: zobowiązań podatkowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu centralnego do 50,0 min zł za każdy rok podatkowy, a w zakresie podatków stanowiących dochód budżetów terenowych bez ograniczenia kwoty.

3) Terenowe organy administracji o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego są uprawnione do odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, o którym mowa w pkt 1, podatków i opłat lokalnych oraz świadczeń na fundusz gminy lub miasta bez ograniczeń kwoty i okresu spłaty.

4) Urzędy Skarbowe w zakresie ich właściwości rzeczowej są uprawnione do odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych bez ograniczenia kwoty i okresu spłaty.

5) Izby Skarbowe w zakresie właściwości Urzędów Skarbowych są uprawnione do umarzania zaległości podatkowych w każdym rodzaju zaległości podatkowych w każdym rodzaju należności i za każdy rok podatkowy powyżej 50 000 000 zł w zakresie zaległości stanowiących dochód budżetu centralnego.