Czy na polskim obszarze celnym mogą być tworzone składy celne?

Tak. Na polskim obszarze celnym mogą być tworzone składy celne. Składem celnym jest wyodrębniona część polskiego obszaru celnego, traktowana jako zagranica, na której terenie podmioty gospodarcze mające siedzibę na terytorium Polski mogą składać i przechowywać towary oraz dokonywać ich konsygnacji, konfekcjonowania, uszlachetniania, przerobu, przetwarzania, montażu lub naprawy.

Jak odbywa się obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym?

Obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo celne.