Czy spółka jest obowiązana oznaczać swoje wyroby?

Tak. Spółka prowadząca działalność wytwórczą jest zobowiązana zamieszczać na wyrobach wprowadzanych do obrotu oznaczenia zawierające: nazwę (firmę) lub imię i nazwisko producenta i jego adres, nazwę i symbol wyrobu, niezależnie od oznaczeń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów (trwałość, skład chemiczny, ostrzeżenie, sposób przechowywania itp ).

Czy pieczątki i druki używane przy prowadzeniu działalności gospodarczej powinny mieć oznaczenia?

– Tak. Przepis dotyczący oznaczania pieczątki i druków ma zastosowanie analogiczne, jak w odniesieniu do wyrobów.