Czy spółka może dokonywać w obrocie krajowym sprzedaży towarów i usług za waluty obce?

Tak. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej spotka może dokonywać w obrocie krajowym sprzedaży towarów i usług za waluty obce, w całości lub części, po uzyskaniu zezwolenia dewizowego.

Jakie są ustalone terminy należności pieniężnych z tytułu sprzedaży za granicą towarów i usług?

Podmioty gospodarcze nie mogą ustalać w umowach z osobami zagranicznymi terminów wymagalności należności pieniężnych z tytułu sprzedaży za granicę towarów i usług, dłuższych niż trzy miesiące od dnia wywozu towarów z kraju, a w przypadku sprzedaży usług od dnia wystawienia faktury końcowej lub innych równorzędnych dokumentów.