Czy spółki zobowiązane są do ochrony powierzchni ziemi łącznie z glebą i rzeźbą terenu?

Tak. W razie stwierdzenia przez terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska stopnia wojewódzkiego, że spółka prowadzi działalność zmierzającą do uszkodzenia lub zniszczenia powierzchni ziemi tj.: zanieczyszczanie lub uszkadzanie powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu przez niekorzystne przekształcenie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków, niszczenie szaty roślinnej, w szczególności przez wydeptywanie, nawiewanie mas ziemnych, przesuwanie lub nawadnianie gleby oraz zubożenie w próchnicę i składniki pokarmowe dla roślin, stosowanie środków chemicznych i biologicznych wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio do gleby w ilościach i w sposób naruszający równowagę przyrodniczą oraz stwarzający zagrożenie dla życia ludzkiego, wznoszenie obiektów budowlanych oraz urządzeń wpływających szkodliwie na powierzchnię ziemi, prowadzenie działalności w sposób powodujący naruszenie wartości przyrodniczych i produkcyjnych powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu. Organ ten wydaje decyzję zobowiązującą spółkę do przywrócenia powierzchni ziemi do właściwego stanu w sposób wskazany i określającą termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Podstawa prawna: (Dz. U. Nr 4, z 1987 roku, poz. 23).