Czy umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, albo obie te władze?

Radę nadzorczą powołuje się na jeden rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili umową spółki. Powoływanie i odwoływanie członków komisji rewizyjnej odbywa się w identyczny sposób.