Czy wspólnik zagraniczny ma prawo zakupić w banku dewizowym walutę obcą?

Wspólnik zagraniczny ma prawo zakupić w banku dewizowym walutę obcą za wypłacony mu przez spółkę zysk do wysokości wykazanej w księgach handlowych i zweryfikowanej przez organ lub podmiot dokonujący weryfikacji rocznego bilansu spółki, nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import uzyskanej przez spółkę w walutach wymienialnych w poprzednim roku obrachunkowym, pomniejszonym o wykazane w wystawionych przez spółkę zaświadczeniach kwoty wypłaconej po opodatkowaniu wynagrodzenia.