Gdzie należy składać wniosek o utworzenie spółki z udziałem podmiotów zagranicznych?

Wniosek o utworzenie spółki wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście lub pocztą na adres: Agencja d/s Inwestycji Zagranicznych, 00950 WARSZAWA, Plac Powstańców Warszawy 1, skrytka pocztowa P 22. Telefony: 26 34 14, 26 11 66, Teleks: 81 42 955

Za datę wniesienia wniosku uważa się datę jego złożenia lub datę stempla pocztowego. Przewidziany ustawowo 2 miesięczny termin na wydanie decyzji kończy się zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniu terminu, a gdy tego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.