Jak powinien być sporządzony projekt aktu założycielskiego przy tworzeniu spółki?

Projekt aktu założycielskiego powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 Dz. U. Nr57, z 1946 roku, poz. 321 Dz. U. Nr 34, z 1950 roku, poz. 312 Dz. U. Nr 41, z 1964 roku, poz. 94 Dz. U. Nr 41, z 1988 roku, poz. 326). Przykładowy akt notarialny o zawarciu spółki zawiera załącznik 4

Czy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winna sporządzona w formie aktu notarialnego?

Tak. Zarówno umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i statut spółki muszą być pod rygorem nieważności, sporządzone w formie aktu notarialnego. Do dokonania takich czynności upoważnione są Państwowe Biura Notarialne, zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 1951 roku Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, z 1951 roku, poz. 176).

W celu sporządzenia aktu notarialnego wspólnicy muszą udać się do biura notarialnego, właściwego ze względu na siedzibę spółki lub do Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie mieszczącego się przy ul. Świerczewskiego 58. To ostatnie Biuro zostało wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania aktów założycielskich spółek z udziałem zagranicznym.