Jak przedstawia się gospodarka gruntami w przypadku utworzenia spółki?

W Polsce istnieją dwa rodzaje własności gruntów: państwowe i prywatne. W przypadku gruntów prywatnych spółka może nabywać prawo do ich własności lub inne prawa rzeczowe na tych gruntach, tak jak każdy inny podmiot prawa polskiego. Jedyne ograniczenie występuje w sytuacji, gdy spółka jest kontrolowana przez podmioty zagraniczne (tzn. 50,0 % i więcej kapitału zakładowego należy do nich). Wtedy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 24, z 1933 roku, poz. 202 i Dz. U. Nr 41, z 1988 roku, poz. 325), spółka musi uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na takie nabycie.

Grunty państwowe mogą natomiast być oddane spółkom: 1) w użytkowanie wieczyste na zasadach określonych w przepisach dotyczących gospodarki gruntami państwowymi, 2) w dzierżawę.