Jakie czynności należy wykonać bezzwłocznie po wpisaniu firmy do rejestru handlowego?

Dokonanie wpisu do rejestru handlowego upoważnia spółkę do podjęcia dalszych czynności związanych z rozpoczęciem jej działania, a mianowicie: uzyskania numeru statystycznego w miejscowym urzędzie statystycznym, otwarcie rachunku (konta) w banku, który bidzie spółkę obsługiwał, dokonanie zgłoszenia firmy do Izby Skarbowej, wykonanie pieczątek, druków, itd.

Co należy zrobić w przypadku gdy spółka akcyjna nie zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy?

W przypadku spółek akcyjnych art. 336 Kodeksu Handlowego stanowi, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie będzie zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne wówczas założyciele albo osoby, które przyjęły wybór do pierwszych władz spółki powinny pod odpowiedzialnością sądową bezzwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osobom zainteresowanym i zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych.