Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie w sądzie rejestrowym?

Do wniosku o rejestrację spółki z o.o. z udziałem podmiotów zagranicznych należy dołączyć: zezwolenie Prezesa Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych na utworzenie spółki (w oryginale), akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki, że udziały pieniężne zostały wpłacone oraz, że przejęcie wkładów niepieniężnych jest zapewnione, dowód ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem składu osobowego, jeżeli nie zostały one ustanowione w umowie, podpisaną przez zarząd listę wspólników z podaniem imienia i nazwiska oraz ilości i wysokości udziałów każdego z nich, wzory podpisów członków zarządu, skreślone wobec sądu albo uwierzytelnione notarialnie.

W przypadku spółki akcyjnej do wniosku należy dołączyć: statut spółki, akty o zawiązaniu spółki i objęciu akcji, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że przepisane statutem wpłaty na akcje zostały dokonane i że przejście udziałów niepiężnych na spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione, stwierdzenie ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich stanu osobowego, dowód zezwolenia i zatwierdzenia statutu przez właściwą władzę, jeżeli do powstania spółki jest to wymagane.

Ponadto, jeżeli zebrano kapitał za pomocą publicznej subskrypcji akcji, należy dodatkowo przedstawić: protokół zgromadzenia organizacyjnego wraz z ogłoszeniami (prospektami), spis subskrybentów z uwidocznieniem liczby akcji przypadających na każdego z nich i wysokości uiszczonych wpłat, poświadczenie banków o wysokości dokonanych wpłat.