Jakie najważniejsze czynności należy wykonać i jakie sporządzić opracowania?

Procedura zakładania spółek obejmuje szereg faz: 1) poszukiwanie odpowiednich partnerów, 2) wykonanie „stadium sposobności” (opportunity lub prefeasi bility study) zawierające m in. identyfikację zamierzonego projektu (pomysłu) oraz analizę rynku polskiego, a także potencjalnych rynków zagranicznych, 3) prowadzenie negocjacji i podpisanie listu intencyjnego definiującego kształt merytoryczny przyszłej spółki, 4) wykonanie studium wykonalności (feasibility study), 5) przygotowanie i parafowanie projektu umowy spółki, 6) przygotowanie wniosku do Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych o wyrażenie zgody na powołanie spółki, 7) uzyskanie zezwolenia Agencji i ewentualnie innych zezwoleń wynikających z przepisów szczególnych, 8) podpisanie umowy notarialnej i wpłaty udziałów, 9) rejestracja spółki w sądzie, 10) zabezpieczenie materialnych warunków rozpoczęcia działania.