Jakie podmioty polskie uprawnione są do uczestnictwa w spółkach?

Podmiotami polskimi uprawnionymi do uczestnictwa w spółkach z kapitałem zagranicznym są: Skarb Państwa, osoby prawne, które mają siedzibę w Polsce oraz zostały utworzone zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej, osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (dotyczy to również obywateli obcych państw stale zamieszkałych w naszym kraju).

Należy mieć na uwadze, iż nie zostały dopuszczone do uczestnictwa w spółkach podmioty nie mające osobowości prawnej, a nie będące osobami fizycznymi, które w myśl polskich przepisów mogą prowadzić działalność gospodarczą (spółki jawne, spółki cywilne, niektóre jednostki budżetowe). Sam fakt dopuszczenia w ustawie tworzenia spółek określonych podmiotów nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem ich zdolności do dokonywania tego rodzaju czynności prawnych.

Zgodnie z art. 36 Kodeksu Cywilnego zdolność prawna osoby prawnej nie obejmuje praw i obowiązków wyłączonych przez ustawę lub przez oparty na niej statut. Nie obejmuje ona również praw i obowiązków, które nie są związane z zakresem zadań danej osoby prawnej. W przypadku przedsiębiorstw państwowych podlegających ustawie z dnia 21 września 1981 roku, (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z późn. zm.), kwestie ich zdolności do zawierania umów spółek z osobami zagranicznymi reguluje postanowienie art. 14 ust. 1. Postanowienie to stwierdza, że przedsiębiorstwo państwowe może utworzyć w drodze umowy przedsiębiorstwo mieszane z partnerem zagranicznym.

Uprawnienia spółdzielni do zawierania umów spółek wynikają z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z późn. zm.). W przypadku gdy wspólnikiem polskim w spółce z udziałem kapitału zagranicznego ma być spółka handlowa o jej zdolności do zawarcia takiej umowy decyduje przedmiot jej działalności określony w akcie założycielskim.