Jakie podmioty zagraniczne uprawnione są do uczestnictwa w spółkach zgodnie z przepisami ustawy?

Podmiotami zagranicznymi uprawnionymi do uczestnictwa w spółkach są: osoby prawne mające siedzibę za granicą, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą (mogą to być obywatele polscy, którzy przebywają na stałe poza granicami kraju), spółki osób wymienionych wyżej, nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne, jawne, komandytowe).

W przypadku tworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez podmiot zagraniczny wspólnikiem tym nie może być, zgodnie z art. 158 ust. 3 Kodeksu Handlowego inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składająca się z jednego wspólnika.

Stworzone zostały warunki prawne dla współpracy kapitałowej krajowych podmiotów gospodarczych z partnerami zarówno z państw kapitalistycznych, jak też innych państw. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 listopada 1965 roku prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290), zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych należy oceniać według ich prawa ojczystego, natomiast zdolność osób prawnych według prawa państwa, w którym osoby te mają swoją siedzibę.