Jakie są uprawnienia spółki z udziałem podmiotów zagranicznych w razie sprzedaży udziałów?

Jeżeli sprzedaż udziałów lub akcji ma nastąpić w drodze egzekucji, spółka może w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o zarządzeniu sprzedaży wskazać osobę, która nabędzie udziały lub akcje za cenę, jaką na wniosek spółki ustali sąd.

Komu przysługuje prawo pierwokupu rzeczy i praw stanowiących majątek spółki w razie jej likwidacji?

Jeżeli akt założycielski nie stanowi inaczej, w razie likwidacji spółki prawo pierwokupu rzeczy i praw stanowiących majątek spółki przysługuje polskim wspólnikom.