Jakie są wymagane dokumenty określające sytuację prawną stron przy tworzeniu spółek?

Dokumentami określającymi sytuację prawną stron zarówno polskich jak i zagranicznych są: w przypadku osób prawnych wyciągi z rejestrów, np. handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni, w przypadku osób fizycznych kopie paszportów i dowodów osobistych.

Wszystkie dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski, bądź przez tłumacza przysięgłego, bądź też tłumaczenie powinno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wystawienia dokumentu.