Jakie są zadania Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych?

Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę tych interesów, udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Antresole magazynowe
http://www.log-system.pl
Dostawca kompleksowego wyposażenia magazynów.
W naszej ofercie znajdują się regały paletowe, półkowe, magazynowe.

Szczególne zadania i sposoby działania Izby, jej organy, tryb powoływania, zakres działania oraz zasady gospodarki finansowej określa statut Izby. Izba posiada osobowość prawną.

Czy spółka z udziałem podmiotów zagranicznych może zmieniać lokalizację zakładów gospodarczych?

Nie. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych w przypadku projektowanej zmiany lokalizacji zakładów gospodarczych musi zawiadomić Prezesa Agencji o zmianie i zamierzonej nowej lokalizacji. Brak sprzeciwu w terminie jednego miesiąca oznacza zgodę na zmianę lokalizacji.