Jakie są zasady sporządzania i udzielania informacji podatkowych?

Osoby prawne są zobowiązane przesyłać Izbom Skarbowym, na których obszarze właściwości znajduje się siedziba tych jednostek informacje podatkowe o zawartych umowach w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, umowach dzierżawy lub najmu, a także sprzedaży praw majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu umów przekracza 200 000 zł, a jeżeli chodzi o umowy dzierżawy lub najmu, albo sprzedaży praw majątkowych 3 600 000 zł. Dotyczy to umów zawartych z osobami fizycznymi oraz spółkami cywilnymi i jawnymi, których wspólnikami są osoby fizyczne lub osoby prawne.

Czy podmiot zagraniczny płaci odsetki za zwłokę od nieuiszczonych w terminie zaległości podatkowych?

Tak. Odsetki za zwłokę od nie uiszczonych w terminie podatków oraz innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych wynoszą 2,3 % kwoty zaległości za każdy dzień zwłoki (Dz. U. Nr 1 z 1990 roku).