Jakie warunki musi spełniać spółka, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności?

Zezwolenie wydaje się, jeżeli działalność gospodarcza zapewnia w szczególności: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w gospodarce, dostawy towarów i usług na eksport, poprawę zaopatrzenia rynku wewnętrznego w nowoczesne towary i usługi wysokiej jakości, ochronę środowiska naturalnego.

Ponadto spółka jest obowiązana spełniać przewidziane prawem warunki ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, warunki określone w przepisach budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.