Kiedy bilans uważa się za zweryfikowany?

Bilans uważa się za zweryfikowany, jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty jego złożenia organ uprawniony do weryfikacji bilansu nie powiadomi spółki o zastrzeżeniach do przedstawionego bilansu.

Co należy rozumieć pod pojęciem „zysk do podziału” w spółce z udziałem podmiotów zagranicznych?

„Zyskiem do podziału” w spółce z udziałem podmiotów zagranicznych jest całkowity bilansowy zysk spółki pomniejszony o należny podatek dochodowy.