Kiedy organ, który wydał zezwolenie może ograniczyć zakres zezwolenia lub je cofnąć?

Jeśli spółka prowadzi działalność sprzeczną z warunkami określonymi w zezwoleniu, organ, który wydał zezwolenie wzywa do usunięcia tych sprzeczności w oznaczonym terminie, a w razie ich nie usunięcia może ograniczyć zakres zezwolenia lub je cofnąć.

Jakie działania prawne istniejącej spółki wymagają zezwolenia Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych?

Zezwolenie takie jest wymagane, jeśli następuje: 1) przeniesienie udziałów lub akcji między wspólnikami, 2) nabycie udziału lub akcji przez nową osobę, 3) zmiana aktu założycielskiego spółki w zakresie proporcji udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz przysługujących wspólnikom praw głosu, a także zmiana rodzaju i wielkości wnoszonych przez wspólników wkładów, 4) zmiana przedmiotu działalności spółki określonego w zezwoleniu.