Kiedy spółki z udziałem kapitału zagranicznego nabywają osobowość prawną?

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego nabywają osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w rejestrze handlowym. Posiadanie osobowości prawnej przez spółki prawa handlowego oznacza traktowanie ich w świetle prawa jako podmiotów praw i obowiązków. Spółki te posiadają zdolność prawną oraz przyznaną przez prawo zdolność do działania przez własne organy (art. 38 Kodeksu Cywilnego).

Zdolność prawna nie obejmuje praw i obowiązków wyłączonych przez ustawę lub oparty na niej statut (akt założycielski spółki), a także praw i obowiązków, które nie są związane z zakresem zadań danej osoby prawnej (art. 36 Kodeksu Cywilnego).

Równocześnie z osobowością prawną spółki nabywają zdolność sądową, czyli uprawnienia do występowania w postępowaniu sądowym jako strona (art. 64, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Zdolność sądowa oznacza także zdolność procesową, czyli możność podejmowania samodzielnie czynności w postępowaniu sądowym (art. 65, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego), przez organy upoważnione do działania w ich imieniu.