Kto jest terenowym organem administracji państwowej w sprawach zatrudnienia?

Terenowym organem administracji państwowej o właściwości szczególnej w sprawach zatrudnienia stopnia wojewódzkiego jest dyrektor wojewódzkiego biura pracy. Terenowymi organami administracji państwowej o właściwości szczególnej w sprawach zatrudnienia stopnia podstawowego są kierownicy rejonowych biur pracy.

Czy spółka z udziałem podmiotów zagranicznych musi korzystać z pośrednictwa organów zatrudnienia?

Nie. Spółka z udziałem podmiotów zagranicznych nie musi korzystać przy zatrudnieniu pracowników z pośrednictwa organów zatrudnienia. W zakresie zatrudnienia, stosunków i warunków pracy w spółce, spraw socjalnych i ubezpieczeń społecznych pracowników oraz działalności związków zawodowych stosuje się prawo polskie.

Czy w zakładach gospodarczych spółki mogą być czynne osoby delegowane przez wspólnika zagranicznego?

Tak. W zakładach gospodarczych spółki mogą być czynne bez potrzeby uzyskiwania zgody terenowego organu administracji państwowej osoby nie mające obywatelstwa polskiego, ani karty stałego pobytu w Polsce, delegowane przez wspólnika zagranicznego za zgodą spółki, nie pozostające w stosunku pracy ze spółką.