Kto wydaje zezwolenie na eksport towarów i usług objętych obowiązkiem uzyskania koncesji?

W przypadkach wnioskowania o zezwolenie na eksport towarów i usług objętych obowiązkiem uzyskania koncesji (zob. Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 roku w sprawie wywozu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji Dz. U. Nr 72, poz. 432) wydaje Prezes Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych w porozumieniu z organem koncesyjnym, a więc Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Czy zakładającemu spółkę „joint ventures” przysługują zwolnienia od cła przywozowego i wywozowego?

Tak. Zwalnia się od cła przywozowego i innych opłat podobnych w skutkach do takich ceł: 1) przedmioty stanowiące wkład niepieniężny wspólników do kapitału zakładowego spółki w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz innych środków przeznaczonych do prowadzenia działalności, 2) maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne środki przeznaczone do prowadzenia określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej, nabyte przez spółkę lub podmioty działające na jej zlecenie w okresie trzech lat od utworzenia spółki, 3) przedmioty przypadające wspólnikowi zagranicznemu w razie rozwiązania spółki.