Na jakiej podstawie następuje zakup waluty obcej przez wspólnika zagranicznego w banku dewizowym?

Zakup waluty obcej następuje na podstawie imiennego zezwolenia wystawionego przez organ Ministra Finansów lub podmiot upoważniony do dokonywania weryfikacji rocznego bilansu spółek, niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji rocznego bilansu spółki, określającego wysokość wypłaconego wspólnikowi zagranicznemu zysku oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import, uzyskanej przez spółkę w walutach wymienialnych w poprzednim roku obrachunkowym lub odpowiednia jego część.