W jakiej formie mogą być wnoszone wkłady do kapitału zakładowego spółki?

Wkłady do kapitału zakładowego spółki mogą być wnoszone zarówno w formie pieniężnej, jak też niepieniężnej: w formie pieniężnej w walucie polskiej pochodzącej ze sprzedaży w banku dewizowym walut obcych, dokonanej z zastosowaniem kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w formie niepieniężnej lub nabycia za walutę polską pochodzącą ze sprzedaży w banku dewizowym walut obcych według kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Czy podmiot zagraniczny może dokonać wkładu do kapitału zakładowego spółki w walucie polskiej?

Tak. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Agencji może wyrazić zgodę na wniesienie przez podmiot zagraniczny wkładu do kapitału zakładowego w walucie polskiej pochodzącej z innych tytułów, w szczególności ze sprzedaży zobowiązań państwa z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych.

Czy wartość i rodzaj wkładów niepieniężnych powinny być określone w akcie założycielskim spółki?

Tak. Akt założycielski spółki powinien określić wartość i rodzaj wkładów niepieniężnych. Na żądanie organu wydającego zezwolenie (Prezesa Agencji) wartość tych wkładów może być poddawana weryfikacji przez niezależnych ekspertów.

Czy podmioty zagraniczne mogą nabywać udziały lub akcje w istniejących spółkach prawa polskiego?

Tak. Zgodnie z artykułem 41 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku podmioty zagraniczne mogą nabywać udziały lub akcje w istniejących spółkach prawa polskiego, nie będących spółkami z udziałem podmiotów zagranicznych. W takim przypadku do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć: parafowany projekt uchwały właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na wstąpienie nowego udziałowca do spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego, dokumenty dotyczące finansowej i prawnej sytuacji nowych wspólników, dokumenty dotyczące finansowej sytuacji spółki prawa polskiego, akt notarialny umowy lub statutu spółki.

W sprawach organu wydającego decyzje, którym jest Agencja d/s Inwestycji Zagranicznych, terminu oraz sposobów działania spółki stosuje się te same przepisy, jak do nowo tworzonych spółek z udziałem podmiotów zagranicznych.