W jakim terminie należy zagospodarować lokal przydzielony decyzją administracyjną?

Terenowy organ administracji państwowej może orzec o utracie ważności decyzji o przydziale, jeżeli lokal nie zostanie zajęty z winy najemcy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną.